CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC , NHÀ DÂN , BÌNH DƯƠNG. ( THANG TỜI THỰC PHẨM)